Przejdź do treści
Informacje i kontakt > Informacje

Gwarancja ogólna

1. Gwarancja do 6 miesięcy na zakupione u nas oraz zakupione u nas i wymienione podczas naprawy zamienniki oryginalnych części urządzenia (do 12 miesięcy w przypadku oryginalnych części Bosch, Denso, …).

2.  Gwarancja do 12 miesięcy na urządzenia nowe innych producentów oraz urządzeń regenerowanych przez naszą firmę i sprzedawanych jako całe urządzenie (chyba, że indywidualna gwarancja na urządzenie mówi inaczej).

3.  Gwarancja do 6 miesięcy na urządzenia „odnowione” przez naszą firmę (niepełna regeneracja).

4.  Karta gwarancyjna nie zawsze jest dostarczana do urządzenia. Jeżeli karta gwarancyjna nie była dołączona do urządzenia obowiązuje Gwarancja Ogólna wywieszona w siedzibie firmy.  Zakup i montaż dokonany przez Klienta jest traktowane jako, że Klient  zaznajomił się i zaakceptował warunki gwarancji. W przypadku braku akceptacji zasad gwarancji należy zaprzestać zakupów i montażu urządzenia/części. Tekst Gwarancji Ogólnej, w formie pliku PDF, do pobrania, znajduje się na tej stronie.

5. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych części elektronicznych i elektrycznych.

6.  Początkiem biegu terminu gwarancji jest data wydania towaru kupującemu.

7. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej ekspertyzy dokonanej przez naszą firmę lub właściwego zagadnieniu rzeczoznawcę celem określenia stanu rzeczy. W przypadku braku podstaw roszczeń Klienta firma może dochodzić od Klienta zwrotu kosztów za taką ekspertyzę.

8. Firma DRAAiT Auto nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane używaniem wadliwego urządzenia/części i związane z tym np. unieruchomienie pojazdu a także za żadne zdarzenia mające związek z używaniem urządzenia/części. Firma nie zwraca za ewentualne holowanie pojazdu, wynajem taksówek, pobyty w hotelach, demontaż/montaż urządzenia/części w pojeździe itp.

9. Urządzenia/części elektryczne, elektromechaniczne, elektroniczne oraz inne montowane w urządzeniach elektromechanicznych muszą być instalowane przez Zakład Elektromechaniki Pojazdowej (z odpowiednim poświadczeniem montażu w konkretnym pojeździe/urządzeniu, poprawności instalacji w granicach pracy z urządzeniem, pomiarami, ew. uwagami na temat montażu urządzenia - przykładowe druki są do pobrania na tej stronie.

10.  Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie na własny koszt w opakowaniu  zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

11.  Wraz ze złożeniem reklamacji, kupujący jest zobowiązany do:

 • dostarczenia  karty gwarancyjnej (jeżeli była dodana do urządzenia)
 • dostarczenia urządzenia,

 • paragonu/faktury,

 • opisu dotyczącego wady urządzenia, środowiska pracy urządzenia, w jakich przypadkach się wada pojawia, …,

 • podanie do siebie kontaktu:  telefon, adres e-mail,


12.  Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni roboczych licząc od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu, o czym klient niezwłocznie zostanie powiadomiony. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy. W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć konieczność analizy urządzenia np. przez wytwórcę/dystrybutora co wiązać się będzie z przedłużonym czasem czekiwania o czym Klient zostanie powiadomiony.

13.  W  większości  przypadków  termin  rozpatrzenia  zasadności gwarancji  wynosi do 5  dni  roboczych  od  daty dostarczenia urządzenia /części do siedziby firmy DRAAiT Auto. W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć konieczność wysyłki urządzenia np. do wytwórcy/dystrybutora, co wiązać się będzie z przedłużonym czasem oczekiwania o czym Klient zostanie powiadomiony.

14.  Gwarant może odmówić wykonania  naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad zawartych w tekście gwarancji naszej firmy lub gwarancji własnej producenta załączonej do urządzenia.

15.  W przypadku nieuznania reklamacji Klient musi odebrać urządzenie do 7 dni roboczych, od otrzymania informacji, w siedzibie naszej firmy lub e-mailem/listem zwykłym wydać dyspozycję wysyłki do siebie na własny koszt. Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania odmowy uznania roszczenia Kupujący nie odbierze urządzenia firma DRAAiT Auto dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Klienta.

16.  Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w reklamowanym  urządzeniu lub jego części.

17.  W przypadku stwierdzenia istotnej wady niemożliwej do usunięcia, gwarant dokonuje wymiany urządzenia, po przedstawieniu dowodu zakupu. W przypadku braku możliwości wymiany urządzenia firma DRAAiT Auto kontaktuje się z Klientem i omawia dalszy tok postępowania.

18.  Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad urządzenia zaliczonych do napraw gwarancyjnych i wykonania ich zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.

19.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz    przepisy regulujące sprzedaż konsumencką.

20.   W zakresie sprzedaży lub wykonywania usług dla przedsiębiorców wyłączona jest odpowiedzialność firmy DRAAiT Auto z tytułu rękojmi.

21. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych wskutek:

 • eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
 • braku wiadomości co do zasad użytkowania urządzenia/części,

 • awarii, uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych zaniedbaniem, umyślnym uszkodzeniem, niewłaściwym przechowywaniem lub eksponowaniem towaru w warunkach nieodpowiadających jego właściwościom (wilgotność, temperatura, zalanie cieczami, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia, złe napięcie zasilania),

 • uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z wady materiałowej towaru,

 • w wyniku zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,

 • usunięcia numerów umożliwiających identyfikację produktu,

 • zwarcia instalacji elektrycznej lub elektronicznej,

 • przepięcia w instalacji elektrycznej lub elektronicznej,

 • błędnego podłączenia do instalacji elektrycznej,

 • nieprawidłowego montażu lub montażu przy użyciu nieprawidłowych narzędzi,

 • używania urządzenia w pojeździe z niekompletną lub wadliwą instalacją elektryczną lub elektroniczną w której skład wchodzi urządzenie,

 • używania urządzenia w pojeździe z wadą mechaniczną w zakresie współpracy z urządzeniem,

 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

 • awaria wskutek dostania się do urządzenia ciała obcego,

 • zdarzeń losowych (pożar, wyładowanie elektryczne, działanie środków chemicznych, powódź, …)


22. Z gwarancji wykluczone są urządzenia:

 • których plomby zostały zniszczone,
 • naprawiane przez nieupoważnione przez gwaranta osoby,

 • użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem,

 • urządzenia w jakikolwiek sposób przerobione przez użytkownika,

 • urządzenia/ich części: alternator, rozrusznik, dmuchawa, montowane w warsztacie nie związanym z elektromechaniką/elektryką pojazdową i bez potwierdzenia montażu przez ten warsztat (data montażu, samochód, przebieg, urządzenie/w jakim urządzeniu, potwierdzenie poprawności działania instalacji elektryczno-mechanicznej pojazdu z pomiarem napięć i prądów w obszarze związanym z urządzeniem),

 • urządzenia z datą montażu późniejszą niż 15 dni od daty sprzedaży


23. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
stan na 01.11.2017 r.
ważny do odwołania lub zmiany
Przykładowe druki potwierdzenia montażu urządzenia lub jego części do wypełnienia przez przez zakład elektromechaniki pojazdowej -  do pobrania

Wróć do spisu treści